تماس با ما


​​​​​​​آزمایشگاه پردازش زبان و گفتار، در طبقه هشتم دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه نعتی شریف قرار دارد. ورودی دانشگاه در خیابان آزادی واقع است.

​​​​​​​برای تماس تلفنی می‌توانید از شماره تلفن‌های 660000000 و 660000001 استفاده نمایید.